REGULAMIN SKLEPU


§ 1.
Oznaczenie Sprzedającego


Właścicielem sklepu internetowego "szwalnia.pl" zajmującego się sprzedażą towarów za pośrednictwem strony internetowej www.szwalnia.pl jest Jarosław Banaszczyk Banaszczyk Maszyny Szwalnicze z siedzibą w Łodzi, przy ul. Scaleniowej 1, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki. o numerze NIP 7291062190, REGON 470323101, e-mail biuro@szwalnia.pl, nr telefonu (42) 212-14-50.
Adresem korespondencyjnym oraz do przesyłek zwrotnych i reklamacyjnych jest adres :
Jarosław Banaszczyk Banaszczyk Maszyny Szwalnicze
95-030 Stara Gadka, ul. Czartoryskiego 16
tel. 42 212 14 50
info@szwalnia.pl

§ 2.
Definicje


Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Sprzedający lub Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.szwalnia.pl,  przez Jarosław Banaszczyk Banaszczyk Maszyny Szwalnicze z siedzibą w Łodzi;
 2. Kupujący lub Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który dokonuje zamówienia lub zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.szwalnia.pl;
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową oraz dokonująca czynności prawnej ze Sprzedającym w związku z tą działalnością.
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin;
 6. Towar – towary, który Kupujący może nabyć za pośrednictwem Sklepu;
 7. Cena – należność za towar, obejmująca należny podatek od towarów i usług, bez kwoty stanowiącej należność za przesyłkę towaru do Kupującego.

§ 3.
Postanowienia wstępne

 1. Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są towary prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 2. Dostęp do Sklepu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest wolny dla wszystkich Kupujących posiadających połączenie z siecią internet.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, udostępnionego na stronach Sklepu internetowego.
 4. Kupujący rejestrując się w Sklepie internetowym potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 5. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Sprzedający w każdym czasie jest uprawniony do zmiany wszelkich informacji prezentowanych w Serwisie, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, towarów oraz cen towarów, z zastrzeżeniem, że wiążące dla Klientów są informacje i ceny widoczne w Sklepie w chwili złożenia zamówienia.
 7. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, konieczne jest:
  a) dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci internet,
  b) dysponowanie przeglądarką internetową oraz oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie ze stron internetowych
 8. Sprzedający prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

§ 4.
Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Prezentowane za pośrednictwem Sklepu informacje dotyczące towarów mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia przez Klientów oferty kupna towaru.
 2. Sprzedający nie gwarantuje, że prezentowane towary znajdują się w magazynach Sprzedającego lub jego dostawców,
 3. Sprzedający nie gwarantuje wysłania towaru w czasie podanym w opisie produktu, a informacja o czasie realizacji ma charakter orientacyjny.
 4. Sprzedający prezentuje towary przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, podając istotne cechy (opis) Towaru oraz ich cenę.
 5. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie euro (EUR) w zależności od wybranej opcji wyświetlania.
 6. Ceny w tradycyjnym sklepie mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu.
 7. Ceny towarów podane na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy, które to koszty podawane są w „Warunkach dostawy”  opublikowanych w Sklepie.
 8. Ceny podane na stronie Sklepu zawierają koszt jednorazowego pakowania towaru i przygotowania jednej wysyłki,
 9. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT, przy czym Sprzedający wystawia faktury VAT tylko na wyraźne żądanie Kupującego, zgłoszone w przewidzianym przepisami terminie.
 10. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
 11. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
 12. Złożenie zamówienia wymaga od Kupującego w szczególności określenia towaru, jego ilości, sposobu płatności i dostawy oraz danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imienia i nazwiska (nazwy firmy) Kupującego, adresu Kupującego, adresu dostawy jeśli jest inny niż adres Kupującego, numeru telefonu do kontaktu, a także wszelkich innych informacji, jeżeli są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i dostawy. W przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami, wymagane jest również podania numeru NIP i nazwy firmy w przypadku chęci otrzymania faktury VAT.
 13. Za wszelkie szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych lub błędnych informacji o których mowa w pkt. 11, odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 14. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 15. Prawidłowo wypełnione zamówienie po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu stanowi ofertę zakupu kierowaną do Sprzedającego i upoważnia go (po jego przyjęciu) do zlecenia dostawcy w jego imieniu przesłania zamówionych produktów na wskazany w zamówieniu adres.
 16. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia, przesyłając mu potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
 17. Sprzedający zastrzega, że zamówienie, którego przyjęcie nie zostanie potwierdzone nie zostanie zrealizowane.
 18. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia Kupujący ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyjaśnienia nieścisłości.
 19. W przypadku podania w zamówieniu przez Kupującego, nieprawidłowych lub błędnych danych, Sprzedający podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedający nie potwierdzi przyjęcia zamówienia, w związku z czym umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku. Sprzedający zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym Kupującego.
§ 5.
Sposób zapłaty

 1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:
  a) szybkie płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  b) płatność gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową w siedzibie Sprzedającego,
  c) płatność gotówką za pobraniem, dokonywana do rąk dostawcy,
  d) płatność przelewem bankowym.
 2. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty z chwilą złożenia zamówienia, za wyjątkiem wyboru sposobu dostawy za pobraniem lub odbiorem własnym.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie środków (potwierdzeniu ich wpływu) do Sprzedającego, za wyjątkiem wyboru zapłaty za pobraniem.
 4. Maksymalna kwota płatności przy wyborze sposobu dostawy za pobraniem wynosi: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
 5. W sytuacji, w której Sprzedający odmawia potwierdzenia zamówienia, zwraca Klientowi wpłacone środki pieniężne. Zwrot następuje wyłącznie na rachunek bankowy Klienta.

§ 6.
Dostawa

 1. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedającego.
 2. Wszelkie dostawy towaru w formie wysyłkowej odbywają się na koszt Kupującego. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 11 zł do 100 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki.
 3. Ostateczny koszt zamówienia zawierający cenę towaru oraz koszt dostawy określany jest w trakcie składania zamówienia przez Klienta.
 4. Termin realizacji zamówienia nie może przekraczać 7 dni od dnia przekazania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia z powodu braku towaru lub z innych przyczyn, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego. Klient może wtedy według własnego wyboru zrezygnować z zamówienia, albo wyrazić zgodę na jego realizację w późniejszym terminie, powiadamiając Sprzedającego o tym za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić przy odbiorze przesyłki w obecności dostawcy czy jej opakowanie nie jest uszkodzone, lub nie zostało otwarte w trakcie transportu, a także sprawdzić zawartość przesyłki w celu potwierdzenia, czy zawartość przesyłki odpowiada treści zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem Kupujący zobowiązany jest sporządzić stosowny protokół oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym.
 7. Odbiór przesyłki należy pokwitować dostawcy własnoręcznym podpisem. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą towaru przechodzą na Kupującego
 8.  W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru własnego, zostanie on wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia powiadomiony przez Sprzedającego o terminie i miejscu jego odbioru.§ 7.
Gwarancja jakości i reklamacje

 1. Sprzedający udziela własnej gwarancji na prezentowane w Sklepie towary. Szczegółowe postanowienia określone są w dokumencie gwarancyjnym.
 2. Sprzedający zapewnia Klientom przekazanie dokumentu gwarancyjnego również w sytuacji, w której gwarancja udzielana jest przez producentów towarów prezentowanych w Sklepie.
 3. Reklamacji dokonuje się w formie pisemnej - wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru, tj. oryginał paragon lub kserokopię faktury VAT. Reklamacje bez załączonego dowodu zakupu towaru nie będą rozpatrywane.
 5. Warunki gwarancji, w tym terminy ich rozpatrywania, określone są każdorazowo w dokumentach gwarancyjnych, które są przekazywane Kupującym wraz z towarem.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towarów, uregulowaną w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 Nr 121 z późn. zmianami), na zasadach określonych w tych przepisach.
 7. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta§ 8.
Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod warunkiem, że zwracany towar nie nosi śladów uszkodzeń i jest kompletny (z opakowania nie usunięto żadnych zabezpieczeń, zawieszek, metek, kodów kreskowych lub innych oznakowań).
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie Oświadczenia o odstąpieniu na adres: Jarosław Banaszczyk Banaszczyk Maszyny Szwalnicze z siedzibą w Łodzi, przy ul. Czartoryskiego 16, 95 - 030 Gadka Stara k./ Łodzi lub na adres e-mail: info@szwalnia.pl, a także na nr faksu: (42) 299-61-51. oraz deklaruje 14 dni na rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Do odstąpienia od umowy oraz do skutków tego odstąpienia zastosowanie ma treść przepisów art. 27 i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Jeżeli Sprzedający wystawił fakturę VAT, zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej.
 6. Kupujący pokrywa koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

§ 9.
Zakres Odpowiedzialności

 1. Sprzedający w zakresie właściwości towaru nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  a) utraty właściwości lub pogorszenia jakości towaru w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania przez Kupującego w niewłaściwych warunkach tj. niezgodnie z załączoną instrukcją,
  b) różnic we właściwościach towaru nowego i używanego (częściowo zużytego),
  c) skutków użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.
 2. Sprzedający może umieszczać w Sklepie internetowym materiały (w szczególności zdjęcia) dotyczące wybranego towaru (np. różnych rozmiarów, kolorów), przy czym Serwis nie gwarantuje 100% zgodności barw, odcieni towaru widocznych na zdjęciach z towarem otrzymanym przez Kupującego i nie odpowiada za rozbieżności spowodowane techniką wykonania zdjęć bądź ustawieniami monitora Kupującego. Powyższe rozbieżności nie mogą być podstawą reklamacji.
 3. W przypadku wątpliwości związanych ze sposobem prezentacji towaru w Sklepie, Klient powinien skontaktować się z Sprzedającym w celu ich wyjaśnienia przed złożeniem zamówienia.
 4. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu:
  a) blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres     e-mail wskazany przez Klienta,
  b) skutków przekazania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych,
  c) transakcji dokonanych przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta bądź ujawnienia loginu i hasła przez Klienta,
  d) awarii i błędów na stronie internetowej Sklepu niezależnych od Sprzedającego, w tym wynikających z braku w dostępie do Internetu, a także niezbędnych przerw technicznych.
§ 10.
Rezygnacja z zamówienia, przesyłki nieodebrane

 1. Rezygnacje z zamówień przyjmowane będą tylko w przypadku zamówień, których przyjęcie zostało potwierdzone prze Sprzedającego, oraz będących w trakcie realizacji. W przypadku gdy towar został wysłany (przekazany dostawcy - firmie kurierskiej), Kupujący ma obowiązek odebrać zamówioną przesyłkę.
 2. W przypadku nie odebrania przesyłki Sprzedający może obciążyć Kupującego ponownymi kosztami za nadanie przesyłki. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty należnej kwoty w ciągu 14 dni od wezwania na rachunek Sprzedającego. Odstąpienie od naliczenia opłaty, Sprzedający może uzależnić od złożenia przez Kupującego wyjaśnień przyczyn nie odebrania przesyłki

§ 11.
Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze. zm.) – zwanej dalej Ustawą.
 2. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego podanych w formularzu rejestracyjnym oraz zamówieniu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 Ustawy, w celu wykonania umowy sprzedaży, związanej z marketingiem bezpośrednim własnych Produktów i usług Sprzedającego oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przesyłania informacji handlowych, w tym Newslettera, drogą elektroniczną.
 4. Kupujący może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, w tym Newslettera, przesyłanych przez Sprzedającego w każdej chwili. W celu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych należy przesłać na adres elektroniczny Sprzedającego oświadczenie o rezygnacji.
 5. Podanie danych osobowych niezbędnych do korzystanie ze Sklepu i składania zamówień jest w pełni dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością dokonania czynności prawnych przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z Usług, w szczególności:
  a) oznaczenia identyfikujące Kupującego nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
  b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
  c) informacje o zakupie przez Kupującego Produktów i usług.
 7. Kupujący w każdym czasie ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swych danych osobowych.
 8. Sprzedający na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzać przetwarzanie danych osobowych Kupującego innym podmiotom.

§ 12.
Polityka Cookies

 1. Sklep internetowy stosuje pliki cookies.  
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer PC, laptop, tablet, telefon komórkowy, itp) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego Sklepu.  
 3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu internetowego.  
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  a) dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika. 
  b) tworzenia statystyk i analiz w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych. 
  c) utrzymania sesji, dzięki której Użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej stronie serwisu.  
 5. Sklep dopuszcza stosowanie dwóch rodzai plików cookies: „sesyjnych” oraz „stałych”. Cookies „sesyjne” - przechowywane są na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” - przechowywane są przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.  
 6. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies: niezbędne do poprawnego działania serwisu, pliki gromadzące dane statystyczne i reklamowe oraz pliki służące do personalizacji interfejsu użytkownika oraz jego preferencji.  
 7. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies a nawet je blokować. Zmiany te dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.  
 8. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie internetowym lub uniemożliwić jego poprawne funkcjonowanie.  
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące z właścicielem serwisu oraz jego reklamodawców.§ 13.
Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, Sprzedający korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax) określonych w §1 Regulaminu.
 2. Sprzedający ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.szwalnia.pl.
 5. Regulamin Sklepu Internetowego Sprzedający www.szwalnia.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Wszelkie użyte w Serwisie materiały wizualne, w tym znaki towarowe, są własnością podmiotów uprawnionych i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 7. W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw mogących wyniknąć między stronami jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których Serwis prowadzi sprzedaż na terenie Unii Europejskiej.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 6.08.2015 r.


Załącznik 1: Odstąpienie od umowy………….., dnia …………………………………….
(miejscowość i data sporządzenia oświadczenia)

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………….………………
(dane Konsumenta: imię i nazwisko,
dokładny adres)

Jarosław Banaszczyk
Banaszczyk Maszyny Szwalnicze
ul. Czartoryskiego 16
95-030 Stara Gadka


OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r Nr 827) odstępuję od umowy zawartej drogą elektroniczną w dniu …...........................................
Mając powyższe na uwadze, w związku ze złożonym przeze mnie zamówieniem o numerze …................................. w Sklepie internetowym „www.szwalnia.pl”, niniejszym dokonuję zwrotu następujących towarów: ..…....................................................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................................................................

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać:
- na rachunek bankowy nr …......................................................................................
w banku…...................................................... którego posiadaczem jest …...............................................


…………………………………….
(pełny podpis Konsumenta)Załącznik 2: Protokół reklamacyjny
………….., dnia …………………………………….
(miejscowość i data sporządzenia zgłoszenia)


………………………….………………
………………………….………………
………………………….………………
(dane Kupującego: imię i nazwisko,
dokładny adres, w przypadku przedsiębiorców nazwa, dokładny adres , nr NIP)

Jarosław Banaszczyk
Banaszczyk Maszyny Szwalnicze
ul. Czartoryskiego 16
95-030 Stara Gadka

ZGŁOSZENIE  REKLAMACYJNE

Niniejszym zgłaszam reklamację następującego towaru nabytego w dniu: ………………………
Model: …………………………………………………..……………..
Producent: …………………………………………………………….
Nr fabryczny: ………………………………………………………….

Podnoszę, iż wada towaru polega na:

..…...........................................................................................................................................................................................................................
..…...........................................................................................................................................................................................................................
..…...........................................................................................................................................................................................................................


W związku z powyższym wnoszę o :
- Naprawę towaru,
- Wymianę towaru na nowy

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać:
- na rachunek bankowy nr …......................................................................................................................
w banku…...................................................... którego posiadaczem jest …...............................................

Do zgłoszenia reklamacyjnego załączam:
- dowód zakupu ……………….............................................……..,

…………………………………….
(pełny podpis Kupującego)