Banaszczyk Maszyny Szwalnicze

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.szwalnia.pl

data aktualizacji: 15 kwietnia 2022

§ 1. Oznaczenie Sprzedającego


Właścicielem sklepu internetowego "szwalnia.pl" zajmującego się sprzedażą towarów za pośrednictwem strony internetowej www.szwalnia.pl jest Banaszczyk Maszyny Szwalnicze - Jarosław Banaszczyk z siedzibą w Łodzi, przy ul. Scaleniowej 1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7291062190, REGON 470323101, e-mail info@szwalnia.pl, nr telefonu 42 212-14-50.


Adresem korespondencyjnym oraz do przesyłek zwrotnych i reklamacyjnych jest adres:
Banaszczyk Maszyny Szwalnicze - Jarosław Banaszczyk
95-030 Stara Gadka, Rzgów, ul. Czartoryskiego 16
tel. 42 212 14 50
info@szwalnia.pl

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Sprzedający lub Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.szwalnia.pl, przez Banaszczyk Maszyny Szwalnicze - Jarosław Banaszczyk z siedzibą w Łodzi;
Kupujący lub Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który dokonuje zamówienia lub zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.szwalnia.pl;
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową oraz dokonujący czynności prawnej ze Sprzedającym w związku z tą działalnością;
Regulamin - niniejszy Regulamin;
Towar – ruchomości, które Kupujący może nabyć za pośrednictwem Sklepu;
Cena – należność za towar, obejmująca należny podatek od towarów i usług, bez kosztów dostawy towaru do Kupującego.

§ 3. Postanowienia wstępne

 1. Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość są towary prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 2. Dostęp do Sklepu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest wolny dla wszystkich Kupujących posiadających połączenie z siecią Internet.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, udostępnionym na stronie Sklepu.
 4. Kupujący rejestrując się w Sklepie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 5. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Sprzedający w każdym czasie jest uprawniony do zmiany wszelkich informacji prezentowanych w Serwisie, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, towarów oraz cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, a także wprowadzania w nich zmian. Wiążące dla Klientów są informacje i ceny widoczne w Sklepie w chwili złożenia zamówienia.
 7. Sprzedający prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej.
 8. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Ceny wszystkich widocznych na stronie Sklepu towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronie Sklepu wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia, że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.
 2. Ceny widniejące na stronie Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Ceny towarów podane na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy, które to podawane są w „Warunkach dostawy” opublikowanych w Sklepie.
 4. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu towary posiadają wszelkie wymagane przez prawo atesty i wymogi bezpieczeństwa.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu odpowiadały bieżącym stanom magazynowym Przedsiębiorcy. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z powodu niedostępności towaru, Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do niezwłocznego, najpóźniej jednak w terminie 7 (siedmiu) dni od zawarcia umowy, skutecznego zawiadomienia o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Sprzedający nie gwarantuje wysłania towaru w czasie podanym w opisie produktu, a informacja o czasie realizacji ma charakter orientacyjny.
 8. Sprzedający prezentuje towary przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, podając istotne cechy (opis) Towaru oraz ich cenę.
 9. Ceny w tradycyjnym sklepie mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu.
 10. Ceny podane na stronie Sklepu zawierają koszt jednorazowego pakowania towaru i przygotowania jednego zamówienia.
 11. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT, przy czym Sprzedający wystawia faktury VAT tylko na wyraźne żądanie Kupującego, zgłoszone w przewidzianym przepisami terminie.
 12. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
 13. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
 14. Złożenie zamówienia wymaga od Kupującego w szczególności określenia towaru, jego ilości, sposobu płatności i dostawy oraz danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imienia i nazwiska (nazwy firmy) Kupującego, adresu Kupującego, adresu dostawy jeśli jest inny niż adres Kupującego, numeru telefonu do kontaktu, a także wszelkich innych informacji, jeżeli są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i dostawy. W przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami, wymagane jest również podania numeru NIP i nazwy firmy w przypadku chęci otrzymania faktury VAT.
 15. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Prawidłowo wypełnione zamówienie po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu stanowi ofertę zakupu kierowaną do Sprzedającego i upoważnia go (po jego przyjęciu) do zlecenia dostawcy w jego imieniu przesłania zamówionych produktów na wskazany w zamówieniu adres. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zamówienie zyskuje dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę (stosowna informacja zwrotna). Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwilą w/w potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego.
 16. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia, przesyłając mu potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.
 17. Sprzedający zastrzega, że zamówienie, którego przyjęcie nie zostanie potwierdzone nie zostanie zrealizowane.
 18. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia Kupujący ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu wyjaśnienia nieścisłości.
 19. W przypadku podania w zamówieniu przez Kupującego, nieprawidłowych lub błędnych danych, Sprzedający podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedający nie potwierdzi przyjęcia zamówienia, w związku z czym umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku. Sprzedający zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym Kupującego.
 20. Czas wysyłki towarów jest ustalany indywidulanie dla poszczególnych towarów i jest podawany albo przy oznaczeniu danego towaru albo Kupującemu po przyjęciu zamówienia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w jak najszybszym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru, w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.
 21. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja Regulaminu.
 22. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu mogą być nagrywane i archiwizowane, zgodnie z zasadami RODO. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Przedsiębiorcę roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 5. Sposób zapłaty

1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

a) szybkie płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach;
b) płatność gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową w siedzibie Sprzedającego,
c) płatność gotówką za pobraniem, dokonywana do rąk dostawcy,
d) płatność przelewem bankowym.

2. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty z chwilą złożenia zamówienia, za wyjątkiem wyboru sposobu dostawy za pobraniem lub odbiorem własnym.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie środków (potwierdzeniu ich wpływu) do Sprzedającego, za wyjątkiem wyboru zapłaty za pobraniem.
4. Maksymalna kwota płatności przy wyborze sposobu dostawy za pobraniem wynosi: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
5. W sytuacji, w której Sprzedający odmawia potwierdzenia zamówienia, zwraca Klientowi wpłacone środki pieniężne. Zwrot środków następuje wyłącznie w taki sam sposób jaki wybrał Klient.

§ 6. Dostawa

 1.  Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedającego.
 2. Wszelkie dostawy towaru w formie wysyłkowej odbywają się na koszt Kupującego. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 11 zł do 200 zł i jest zależny od gabarytu przesyłki.
 3. Ostateczny koszt zamówienia zawierający cenę towaru oraz koszt dostawy określany jest w trakcie składania zamówienia przez Klienta.
 4. Czas wysyłki towarów jest ustalany indywidulanie dla poszczególnych towarów i jest podawany albo przy oznaczeniu danego towaru albo Kupującemu po przyjęciu zamówienia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w jak najszybszym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru, w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia z powodu braku towaru lub z innych przyczyn, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego. Klient może wtedy według własnego wyboru zrezygnować z zamówienia, albo wyrazić zgodę na jego realizację w późniejszym terminie, powiadamiając Sprzedającego o tym za pomocą poczty elektronicznej.
 6. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić przy odbiorze przesyłki w obecności dostawcy czy jej opakowanie nie jest uszkodzone, lub nie zostało otwarte w trakcie transportu, a także sprawdzić zawartość przesyłki w celu potwierdzenia, czy zawartość przesyłki odpowiada treści zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy koniecznie w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający dokładny opis uszkodzenia. Uszkodzony towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko te reklamowane towary. Kiedy towar znajdzie się ponownie u Sprzedawcy i zasadność reklamacji/zastrzeżeń zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedawcy. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem Kupujący ponad sporządzenie stosownego protokołu według zasad j.w., musi skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w pkt 6 powyżej oraz § 7 niniejszego regulaminu pt. „ Gwarancja jakości i reklamacje”.
 8. Koszt dostawy towaru jest widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 9. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od daty wydania, towar staje się własnością Kupującego.
 10. Odbiór przesyłki należy pokwitować dostawcy własnoręcznym podpisem. Nieczytelność podpisu w skutkach prawnych obciąża Kupującego. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą towaru przechodzą na Kupującego.
 11. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 12. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru własnego, zostanie on wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia powiadomiony przez Sprzedającego o terminie i miejscu jego odbioru.

§ 7. Gwarancja jakości i reklamacje

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
a. jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady,
b. jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu gwarancji według zasad wskazanych w karcie gwarancyjnej.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedawcy, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres info@szwalnia.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy dokładnie określić wadę, jaką, zdaniem Kupującego, towar posiada oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
3. Dostawa reklamowanych prze konsumenta towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
5. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi wobec konsumentów za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).
6. Sprzedawca wyłącza rękojmię wobec przedsiębiorców dokonujących zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Sprzedający udziela własnej gwarancji na prezentowane w Sklepie towary. Szczegółowe postanowienia określone są w dokumencie gwarancyjnym.
8. Sprzedający zapewnia Klientom przekazanie dokumentu gwarancyjnego również w sytuacji, w której gwarancja udzielana jest przez producentów towarów prezentowanych w Sklepie.
9. Reklamacji dokonuje się w formie pisemnej - wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

10. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię, tj. paragon lub kserokopię faktury VAT. Reklamacje bez załączonego dowodu zakupu towaru nie będą rozpatrywane.
11. Warunki gwarancji, w tym terminy ich rozpatrywania, określone są każdorazowo w dokumentach gwarancyjnych, które są przekazywane Kupującym wraz z towarem.
12. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 2. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni.
 3. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez przesłanie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Banaszczyk Maszyny Szwalnicze – Jarosław Banaszczyk z siedzibą w Starej Gadce (95-030 Rzgów), przy ul. Czartoryskiego 16 lub na adres e-mail: info@szwalnia.pl.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Do odstąpienia od umowy oraz do skutków tego odstąpienia zastosowanie ma treść przepisów art. 27 i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 7. Jeżeli Sprzedający wystawił fakturę VAT, zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu maksymalnie 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej, który Kupujący może wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, na adres info@szwalnia.pl.
 8. Kupujący pokrywa koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.
 9. Zwracany, w związku z odstąpieniem od umowy, towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Do zwrotów Kupujący nie dołącza faktury VAT, wystarczy powołanie się na numer dokumentu w formularzu zwrotu towaru.
 10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.
 12. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 13. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 15. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 16. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 17. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Przedsiębiorca wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 18. Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 19. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 9. Zakres Odpowiedzialności

1. Sprzedający w zakresie właściwości towaru nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
a) różnic we właściwościach towaru nowego i używanego (częściowo zużytego),
b) skutków użycia i przechowywania towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.
2. Sprzedający może umieszczać w Sklepie materiały (w szczególności zdjęcia) dotyczące wybranego towaru (np. różnych rozmiarów, kolorów), przy czym Serwis nie gwarantuje 100% zgodności barw, odcieni towaru widocznych na zdjęciach z towarem otrzymanym przez Kupującego i nie odpowiada za rozbieżności spowodowane techniką wykonania zdjęć bądź ustawieniami monitora Kupującego. Powyższe rozbieżności nie mogą być podstawą reklamacji.
3. W przypadku wątpliwości związanych ze sposobem prezentacji towaru w Sklepie, Klient powinien skontaktować się z Sprzedającym w celu ich wyjaśnienia przed złożeniem zamówienia.
4. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności z tytułu:
a) blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta,
b) skutków przekazania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych,
c) transakcji dokonanych przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta bądź ujawnienia loginu i hasła przez Klienta,
d) awarii i błędów na stronie internetowej Sklepu niezależnych od Sprzedającego, w tym wynikających z braku w dostępie do Internetu, a także niezbędnych przerw technicznych,
e) innych przyczyn, za które nie ponosi winy Sprzedający.

§ 10. Rezygnacja z zamówienia, przesyłki nieodebrane

 1. Rezygnacje z zamówień przyjmowane będą tylko w przypadku zamówień, których przyjęcie zostało potwierdzone prze Sprzedającego, oraz będących w trakcie realizacji. W przypadku gdy towar został wysłany (przekazany dostawcy - firmie kurierskiej), Kupujący ma obowiązek odebrać zamówioną przesyłkę.
 2. W przypadku nie odebrania przesyłki Sprzedający może obciążyć Kupującego ponownymi kosztami za nadanie przesyłki. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty należnej kwoty w ciągu 14 dni od wezwania na rachunek Sprzedającego. Odstąpienie od naliczenia opłaty, Sprzedający może uzależnić od złożenia przez Kupującego wyjaśnień przyczyn nie odebrania przesyłki.

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej także Rozporządzeniem.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, które wymagają̨ podania danych osobowych. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży towarów przez Kupującego w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody, również̇ w celu świadczenia usługi newsletter.
 3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ być poprawiane lub usuwane po poprzez zgłoszenie od dokonywane na dane adresowe zamieszone na wstępie Regulaminu.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są̨ jego danymi.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone zostały w polityce prywatności.

§ 12. Polityka Cookies

1. Sklep internetowy stosuje pliki cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer PC, laptop, tablet, telefon komórkowy, itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego Sklepu.
3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu internetowego.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika.
b. tworzenia statystyk i analiz w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
c. utrzymania sesji, dzięki której Użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej stronie serwisu.
5. Sklep dopuszcza stosowanie dwóch rodzajów plików cookies: „sesyjnych” oraz „stałych”. Cookies „sesyjne” - przechowywane są na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies „stałe” - przechowywane są przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies: niezbędne do poprawnego działania serwisu, pliki gromadzące dane statystyczne i reklamowe oraz pliki służące do personalizacji interfejsu użytkownika oraz jego preferencji.
7. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies a nawet je blokować. Zmiany te dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
8. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie internetowym lub uniemożliwić jego poprawne funkcjonowanie.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez podmioty współpracujące z właścicielem serwisu oraz jego reklamodawców.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, Sprzedający korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon) określonych w §1 Regulaminu.
 2. Sprzedający ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.szwalnia.pl.
 5. Regulamin Sklepu Internetowego www.szwalnia.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Wszelkie użyte w Serwisie materiały wizualne, w tym znaki towarowe, są własnością podmiotów uprawnionych i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 7. W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw mogących wyniknąć między stronami jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których Serwis prowadzi sprzedaż na terenie Unii Europejskiej.

Plik regulaminu do pobrania